تبلیغات
آن من - عدم
دوشنبه 9 خرداد 1390

عدم

   نوشته شده توسط: توکا    


چه تو باشی چه نباشی

دنیا به راه خود خواهد رفت

چه تو باشی چه نباشی

آدمیان به زندگی ادامه خواهند داد

آرزوها خواهند کرد

عاشق و سرمست خواهند شد

گویی هرگز نبوده ای

نه صدایی!

نه رد پایی!