تبلیغات
آن من - راحت جان
دوشنبه 12 دی 1390

راحت جان

   نوشته شده توسط: توکا    


ای خوش آن روز کزین منزل ویران بروم

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم....


پی نوشت: این شعر حافظ  را  بارها با عمق وجود و با تک تک سلولهایم درک کردم!
در ضمن دلبستگی ام به این شعر از سر افسردگی نیست، بلکه از اشتیاق است.