تبلیغات
آن من - اعتراف
دوشنبه 23 آبان 1390

اعتراف

   نوشته شده توسط: توکا    


 

اعتراف می کنم

 

نزد شما که دوستم می دارید

 

 به اینکه

 

من به آن اندازه که خوبم می پندارید

 

 خوب نیستم

 

اما

 

بیش از آنكه دوستم می دارید

 

دوستتان می دارم!